کارگروه
حقوق قضایی(حسن بصیری هریس)
حقوق قضایی تلفن تماس:09148744369-basiri1000@gmail.com هیچ وقت با چشم پول به موکل خود نگاه نکنید چرا که او از روی ناچاری و اینکه علاجش قطع شده به شما روی اورده است.
 

تست حقوق ثبت سری چهارم با جواب

صفحه اصلی کارگروهها >> حقوق قضایی(حسن بصیری هریس)  >> تست حقوق ثبت سری چهارم با جواب
حسن بصیری  هریس

حسن بصیری هریس

در کارگروه: حقوق قضایی(حسن بصیری هریس)
تعداد ارسالي: 736
5 سال پیش در تاریخ: سه شنبه, تير 17, 1393 11:6

-      کدام یک از موارد ذیل از اسناد رسمی محسوب می شود اما در عرف ثبت اثر خاص سند رسمی را ندارد و به آن سند رسمی نمی گویند ؟


الف – سند ازدواج و طلاق                     ب – شناسنامه


ج – گواهینامه                                    د – سند مالکیت


2 – کدامیک از  گزینه های ذیل از نظر قانونی ثبت سند رسمی محسوب می شود؟


الف – سند معامله ای که توسط مأمور ثبت دفتر املاک صادر شده باشد


ب – سند سجلّی که توسط مأمور ثبت دفتر املاک صادر شده است


ج – سند مالکیتی که توسط مأمور ثبت احوال صادر شده است


د – سندی که نزد مامورین رسمی تنظیم شده باشد


3 – کدامیک از گزینه های ذیل از موارد رد مسئولین دفاتر نیست ؟


الف – اسنادی که به منفعت خود او باشد


ب – اسناد مربوط به اقارب نسبی خود


ج – اسناد مربوط به کسانی که در خدمت او هستند


د – اسناد مربوط به دوستان او


4 – چکهای صادر بر عهده بانک ، چه نوع سندی است ؟


الف – عادی                             ب – رسمی


ج – در ردیف اسناد رسمی          د – در حکم اسناد عادی


5 – سر دفتر اسناد رسمی توسط چه کسی منصوب می شود؟


الف – رئیس سازمان ثبت               ب – شورایعالی ثبت


ج – شورایعالی قضائی                   د – مدیرکل اسنادو املاک استان


6 – کدامیک از موارد ذیل از شرایط انتخاب سردفتران نیست ؟


الف – تابعیت ایران                     ب – محجور بودن


ج – عدم اشتهاربه فساد عقیده          د - عدم اشتغال به تدریس در دانشگاه


7- مرجع صدور اجرائیه در مورد اسناد لازم الاجراء مانند چک کجاست ؟


الف – دفترخانه های اسناد رسمی      ب – دادگاه های عمومی صلاحیتدار


ج – اداره ثبت محل                       د – شواریعالی ثبت


8 – اگر در سندی تصریح شودکه چنانچه متعهد در انجام تعهد تاخیر نماید بایستی فلان مبلغ را بپدردازد بیانگر چه موضوعی است ؟


الف – وجه خسارت تأخیر تادیه      ب – وجه التزام تأخیر انجام تعهد


ج – وجه التزام عدم انجام تعهد       د – وجه خسارت عدم انجام تعهد


9 – کدامیک از اموال و اشیاء ذیل ، ازمستثنیات دین نیست؟


الف - تنها خانه و یا اتومیبل فراتر از شأن


ب – لباس یا اشیایی کعه برای حوائج ضروری است


ج – آذوقه موجود به مقدار احتیاج سه ماه متعهد


د - اسلحه و لباس رسمی متعهد


10- اگر سندی توسط مأمور ثبت یا سر دفتر اسناد رسمی قزوین در مشهد تنظیم گردد (حالت اول) یا نامبرده در حوزه خودش (قزوین) معامله ای را نسبت به منزلی که در مشهد واقع است ثبت کند (حالت دوم)،به ترتیب چه وضعیتی پیدا می کند؟


الف – در هر دو صورت فاقد اعتبار است


ب – در هر دو صورت دارای اعتبار است


ج – در حالت اول صحیح و در حالت دوم فاقد اعتبار است


د – در حالت اول فاقد اعتبار و در حالت دوم دارای اعتبار است


11- ثبت کدام یک از گزینه های ذیل بطورکلی اجباری است ؟


الف – معاملات                  ب- املاک


ج – تعهدات                    د- قراردادها


12- آیا ثبت معاملاتی که از طرف قیم صغیر یا محجور نسبت به اموال مولی علیه واقع می شود، نیاز به اجازه خاص دارد؟


الف – بله اجازه قاضی دادگاه لازم است


ب – خیر نیاز به اجازه خاصی نیست


ج – بله اجازه دادستان لازم است


د – در صورتی که پدر یا جد پدری انجام شود ، جازه دادستان لازم است


13-  نخستین قانون ثبت اسناد در چه سالی تصویب شد؟


الف – 1307هـ. ش            ب- 1308هـ . ش


ج- 1310هـ. ش                د- 1290هـ. ش


14 – در مواردی که تخلف سر دفتر یا دفتر یار حیثیت جزایی نداشته باشد ،در کدام مرجع رسیدگی می شود؟


الف – دادگاخ صلاحیت دار حقوقی     


ب – دادگاههای عمومی


ج- دادسرا و دادگاه انتظامی سردفتران و دفتریاران


د- دادسرا و دادگاه انتظامی قضات


15- شرط صدور اجرائیه نسبت به سند رسمی چیست ؟


الف – منجز بودن موضوع         ب- غیر منجز و مقد بودن موضوع


ج- مشروط بودن موضوع          د- معلق بودن موضوع


 


1- د


2 - د


3 - د


4 - ج


5 - الف


6 - د


7 - ج


8 - ب


9 - الف


10 - د


11 - ب


12 - ج


13- د


14 - ج


15 - الف


 


 


نوشته شده حسن بصیری هریس تست حقوق ثبت بخش چهارم
حذف ارسالي ويرايش ارسالي