صلح ودموکراسی دو آفت جان افراطیون

صفحه اصلی کارگروهها >> مطالب جالب  >> صلح ودموکراسی دو آفت جان افراطیون
محمد علی به ابادی

محمد علی به ابادی

در کارگروه: مطالب جالب
تعداد ارسالي: 67
5 سال پیش در تاریخ: جمعه, خرداد 30, 1393 10:52


بنام خدا


هرگاه درجامعه ای صلح برقرار باشد اقتصاد آن جامعه رشد میکند وسرمایه گذاری تقویت میشود واگر درآن جامعه دموکراسی هم برقرار باشد مردم ازنظر اجتماعی درامنیت خاطر قرار میگیرند هم خودشان راضی اند وهم سرمایه آنها درامنیت است. اینجاست که دولتهای متجاوز وزورگو که اصولا حکومتهائی غیر مردمی دارند برای حفظ خود دردرون وبرای منافع خود دربیرون از سرزمین خود جنگ می آفرینند. همه ما بیاد داریم که در دوره جرج بوش آمریکا برای نجات خود با امری ساختگی درکشورش حملات گسترده ای به افغانستان عراق ودیگر جاها نمود وجنگ را برمردم منطقه تحمیل کرد .اخیرا که دولت فعلی آمریکا مشغول جمع کردن بساط خود ازمنطقه است باردیگر افراطیون که منافع خودرا درخطر میبینند دربرابر حکومتهای دموکراتیک قد علم کرده اند ابتدا دولت قانونی مصررا برچیدند آنگاه بسراغ سوریه رفتندواینک درعراق به ترکتازی مشغولند آری افراطیون درغرب و مزدوران آنها در منطقه همچون اسرائیل عربستان وشیوخ منطقه بهمراهی عوامل بازمانده ازرژیمهای ستمگر گذشته به تاخت وتاز مشغولند .اما درنهایت مردم فهیم منطقه آنانرا ناکام خواهند نمود .ما نیز درکشورمان باید هشیار باشیم تا اسیر جنگ فرقه ای نشویم دشمنان ما نه شیعه اند ونه سنی نه مسلمانند ونه دیندار پرچمهای اسلامی آنها همچون قرآنهای برنیزه عمروعاصیان است. آنان طالب جنگ کورند همانگونه که در صدر اسلام در حکومت امام علی بابرپائی چندین جنگ فرصت رشد وتحکیم دولت اسلامی را ندادند .اینک نیز دراندیشه همین فکرند تا اربابانشان درکمال آرامش به چپاول اموال مردم بپردازند.دولتهای منطقه هرچه بیشتر مردم خودرا درسرنوشت سیاسی کشورشان سهیم کنند ودر کشور خودمان نیز مرزهایمان را بااعطای اختیارات موجود درقانون اساسی بمردم منطقه ایمن سازند.اگر صلح ودموکراسی برای دشمنان بشریت آفت است برای مردم خداجوی رشد وامنیت به ارمغان میاوردو کمال رحمت است.


دیگر داعش «لولوی هراسناک» روزهای قبل نیستحذف ارسالي ويرايش ارسالي