دروغ کلید دروازه هرگناهی است!

صفحه اصلی کارگروهها >> مطالب جالب  >> دروغ کلید دروازه هرگناهی است!
محمد علی به ابادی

محمد علی به ابادی

در کارگروه: مطالب جالب
تعداد ارسالي: 67
5 سال پیش در تاریخ: دوشنبه, ارديبهشت 15, 1393 11:47

بنام خدا


دراینجا خاطره کوتاهی ازوزیروقت دفاع نظام راذکر میکنم تاهشداری باشد برای ملت ومسوولان نظام چراکه بسیاری از خسارات وارده درجنگ وشهدای عزیزما محصول همین دروغها بوده است .شاید درسالهای بعداز جنگ با اعلام اخبار موفقیتهای اقتصادی تا طرح اخیر اقتصاد مقاومتی نیز چنین کرده باشیم.بیائیم برای جلوگیری از تراژدیهای آینده دروغ را ازسرزمین وجودمان بدور کنیم وحقایق کشوررا با صداقت برهبری سایر مسوولان وملتمان بگوئیم وباور کنیم که اگر صداقت درگفتار ورفتارمان باشد محبوب مردم وخداوند خواهیم بود.ازدولت تدبیر وامیدوقوه قضائیه نیز انتظار میرود تا صادقانه رویدادهای درون نهاد خودرا برای مردم  بازگو نمایند


(ﻣﻦ ﺩﺭ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺩﻓﺎﻉ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽﮐﺮﺩﻡ، ﺁﺧﺮﻫﺎﯼ ﺟﻨﮓ ﺑﻮﺩ ﻭﺧﯿﻠﯽ ﻓﺸﺎﺭ ﺭﻭﯼ ﻣﺎ ﺯﯾﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻣﺤﺪﻭﺩﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺖ ﺳﻼﺡ ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ، ﺧﯿﻠﯽﻫﺎ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻣﯽﮐﺮﺩﻧﺪ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﺟﻨﮓ ﺭﺍ ﺗﻤﺎﻡ ﮐﻨﯿﺪ، ﻧﻤﯽﺷﻮﺩ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ. ﮐﻢ ﮐﻢ ﺍﯾﻦ ﺟﻮ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺷﺪ . ﺍﻣﺎ ﺍﻣﺎﻡ(ﺭﻩ) ﺩﺭ ﺁﻥ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻓﺮﻣﻮﺩﻧﺪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ ﺟﻨﮓ، ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ ﺧﺪﺍ ﻭ ﺭﺳﻮﻝ ﺧﺪﺍﺳﺖ. ﻣﻦ ﭼﻬﺎﺭ ﺳﺘﻮﻥ ﺑﺪﻧﻢ ﻟﺮﺯﯾﺪ ﻭ ﺩﺭﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖﻫﺎﯼ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺟﻨﮓ، ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺧﺪﺍﺳﺖ. ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﮐﺎﻏﺬ ﺍﯾﻦ ﺷﻌﺎﺭ ﺭﺍ ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ ﻭ ﺑﺎﻻﯼ ﻣﯿﺰ ﮐﺎﺭﻡ ﺑﺰﻧﻢ ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺲ ﺑﻪ ﺍﺗﺎﻗﻢ ﺁﻣﺪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﺗﺎ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺟﻨﮓ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﮑﻨﺪ.

ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯ ﺗﺎ ﺭﻭﺯﯼ ﮐﻪ ﺍﻣﺎﻡ(ﺭﻩ) ﻓﺮﻣﻮﺩﻧﺪ ﻣﻦ ﺟﺎﻡ ﺯﻫﺮ ﺭﺍ ﻧﻮﺷﯿﺪﻡ ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ ۲۷ ﺭﻭﺯ ﻃﻮﻝ ﮐﺸﯿﺪ . ﺍﻣﺎ ﺍﯾﻦ ﺩﻭﺟﻤﻠﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺑﻮﺩ . ﺩﻟﯿﻞ ﺁﻥ ﺍﯾﻦ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺩﺭﻭﻍ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ ﺍﻣﺎم(ﺭﻩ) ﺯﯾﺎﺩ ﮔﻔﺘﯿﻢ . ﺩﺍﺋﻢ ﻣﯽﮔﻔﺘﯿﻢ ﻣﺸﮑﻠﯽﻧﺪﺍﺭﯾﻢ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﯿﻢ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﻫﯿﻢ ﻭ ... ﺑﻌﺪ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺷﺪﯾﻢ ﯾﮏ "ﺭﺍﺳﺖ ﺑﺰﺭﮒ" ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ ﻭ ﺁﻥ ﺍﯾﻦ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮﺍﻧﯿﻢ ﺍﺩﺍﻣﻪﺩﻫﯿﻢ.)


ﺧﺎﻃﺮﻩ ﺍﮐﺒﺮ ﺗﺮﮐﺎﻥ ﺍﺯ ﺩﺭﻭﻍﻫﺎﯼ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﻣﺎﻡ خمینی گفته شد


حذف ارسالي ويرايش ارسالي