روززن دربیان رهبری ورئیس جمهور

صفحه اصلی کارگروهها >> مطالب جالب  >> روززن دربیان رهبری ورئیس جمهور
محمد علی به ابادی

محمد علی به ابادی

در کارگروه: مطالب جالب
تعداد ارسالي: 67
5 سال پیش در تاریخ: سه شنبه, ارديبهشت 02, 1393 19:22

بنام خدا


ضمن تبریک میلاد بانوی بزرگ اسلام وروززن ومادر بجا دیدم تا بیانات دوشخصیت طراز اول کشور را مرور وهرگونه شبهه درتفاوت نظرات ایندو بزرگوار برطرف گردد.


هردو شخصیت اول ودوم نظام پس از تکریم مقام زن وجایگاه رفیع آن در دین اسلام وقانون اساسی ببرخی انتقادات پرداخته اند که هریک از این نقدها ازجهت خاصی صورت پذیرفته است .در مساله حقوق زن درغرب رهبری نظام ازدوزاویه این فرهنگ را مورد انتقاد قرار داده اند یکی اینکه مساله خانواده درغرب اولویت خودرا با حضور زن دراجتماع ازدست داده وزن به ابزاری برای سرمایه داری واز جمله بهره برداری جنسی تبدیل گردیده است واز طرف دیگر مساله برابری حقوق زن ومردنیز زیر سوال رفته است چرا که زنان حقوقی بیش از مردان در اسلام دارند واز این جهت ستمی بزرگ برآنان رفته است.بنابراین در بیانات رهبری حقوق زن در دیدگاه غربی مورد انتقاد قرار گرفته است .


آقای رئیس جمهور مساله حقوق زن را در دین اسلام وقانون اساسی وبعبارت دیگر در داخل کشورمان مورد بررسی ونقد قرار داده اند ایشان ازحقوق زنان درجامعه دفاع کرده اند وحضور زن را درعرصه اجتماع با توجه به مقررات اسلامی وقانون اساسی نه تنها مباین با امر خانواده نمیدانند بلکه جامعه را بسوی رشد وتعالی سوق میدهند .بنابراین سخنان ایشان بیشتر جنبه درون مرزی داشته وازحقوق زن درایران سخن رفته است در حالیکه دربیانات رهبری نظام بیشتردارای جنبه برون مرزی وحقوق زن درغرب مورد نقد قرار گرفته است.


غربی ها به دلایل مختلف، مسئله زن را بد فهمیده اند/برابری همیشه به معنای عدالت نیست/ اشتغال زنان مسئله ای درجه دو است


امام مقابل دیوار کشیدن بین زنان و مردان در دانشگاه ایستاد


حذف ارسالي ويرايش ارسالي