کارگروه
کودکان و مسائل مهم مربوط به برخورد با آنها
در این کارگروه به دنبال راه کارهای جدید حول محور کودکان و نحوه برخورد با آنها و انتقال اطلاعات هستم.از همه دعوت میشود مطالب مفید رو برای استفاده عموم درج نمایند.متشکرم
 

آموزش نماز به کودکان از دیدگاه اسلام و روایات(قسمت اول)

صفحه اصلی کارگروهها >> کودکان و مسائل مهم مربوط به برخورد با آنها  >> آموزش نماز به کودکان از دیدگاه اسلام و روایات(قسمت اول)
مهدی مقصودی
8 سال پیش در تاریخ: جمعه, اسفند 16, 1392 9:41 


آموزش نماز به کودکان از دیدگاه قرآن و روایات


 


حضرت سجاد(ع) کودکانشان را دستور می‏داد تا نماز مغرب و عشاء را با هم بخوانند و نماز و ظهر و عصر را نیز با هم‏ بخوانند و در مورد این که هر نمازی را در وقت فضیلت و مخصوص خودش بخوانند بر آنان سخت نمی‏گرفت.به آن‏ حضرت عرض شد:«آن‏ها نماز را در غیر وقت فضیلتش‏ می‏خوانند.»امام فرمود:«این کار برای آنان بهتر است از این‏ که بخوابند و نماز نخوانند.
قران مجید به یادگیری و آموزش به طور اعم و یادگیری و آموزش نماز به طور اخص،اهمیت بسیار داده است. اهمیت یادگیری از دیدگاه قرآن به اندازه‏ای است که در اولین‏ سوره‏ ای که بر پیامبر نازل می‏شود به مسئلهء یاددادن و آموزش‏
اشاره شده و از خواندن و نوشتن و یادگیری به عنوان ابزارهایی‏ برای پرورش و رساندن انسان به کرامت یاد گردیده است. (بی‏ریا و همکاران،1375(
خداوند در قرآن کریم خطاب به پیامبر اکرم(ص( می‏فرماید: «و امراهلک بالصلوة و اصطبر علیها» ،یعنی خانوادهء
خود را به نماز فرمان بده و بر انجام آن شکیبا باش.(سورهء طه،آیهء 123(
حضرت ابراهیم(ع( در دعاهای خود می‏فرمایند: «پروردگارا،مرا برپا کنندهء نماز قرار ده،و از فرزندانم(نیز چنین‏ فرما)،پروردگارا دعای مرا بپذیر!(سورهء ابراهیم،آیهء 40(


حضرت لقمان به پسرشان می‏فرمایند:پسرم، نماز را برپادار،و امربه‏ معروف و نهی‏ ازمنکر کن،و در برابرمصائبی‏ که بر تو می‏رسد با استقامت و شکیبا باش که این از کارهای‏ مهم و اساسی است.(سورهء لقمان،آیهء 17) در جای یگر،حضرت لقمان به فرزندشان می‏فرمایند: «فرزند عزیزم!مبادا خروس از تو هشیارتر و به اوقات نماز از تو مراقب‏تر باشد.آیا نمی‏بینی که به هنگام هر نماز،رسیدن وقت‏ آن را اعلام می‏کند و سحرگاهان به آوای بلند ندا سرمی‏دهد،در حالی که تو در خوابی؟»)عزیزی،1379،ج2،ص 186(

حضرت علی(ع(می‏فرمایندنماز را به فرزندانتان‏ بیاموزید(عزیزی،ج 2،ص 107(


ادامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه دارد
حذف ارسالي ويرايش ارسالي