جمهوری اسلامی دردهکده جهانی!

صفحه اصلی کارگروهها >> مطالب جالب  >> جمهوری اسلامی دردهکده جهانی!
محمد علی به ابادی

محمد علی به ابادی

در کارگروه: مطالب جالب
تعداد ارسالي: 67
6 سال پیش در تاریخ: چهارشنبه, بهمن 16, 1392 22:18

بنام خدا


ایران اسلامی اولین وتنها دولت پیرو اهلبیت است که ازبدو تاسیس سازمان ملل متحد درعضویت آن سازمان است. تنها دولت شیعی در کنار 55 کشور اسلامی دیگر درپیکره جهانی دهکده جهانی قراردارد. اگر ازرکن شورای امنیت که درآن حق وتو وجوددارد بگذریم بقیه ارکان سازمان همچون سیستم دموکراتیک عمل میکنند وبویژه که مجمع عمومی آن سازمان متشکل از همه اعضا با رای مساوی است.بنابراین فعالیت درآن سازمان نه تنها بزیان جمهوری اسلامی ویا هردولت اسلامی وکوچک نیست بلکه بهترین مکان برای حل معضلات جهانی است .حضور ما درسازمان ملل وتوابع آن عقلا وشرعا درراستای منافع ملی است.اگرچه دولتها حق دارند آز آن سازمان خارج شده واز امکانات آن خودرا بی بهره نمایند اما این امر نه تنها خردمندانه نیست بلکه ازنظر دین مبین اسلام نیز وجهه شرعی ندارد .اگر ما دین اسلام را جهانی میدانیم واگربر جهانی بودن اهلبیت پافشاری میکنیم پیشوایان ماهرگز گوشه عزلت رابرنگزیدند وهمیشه درصحنه اجتماع بودند اگرچه ازطرف حکام جور محصور بودند.امانقش خودرا ایفا میکردند . ممکن است درجامعه جهانی مساله ای مقبول جمع کشورها نباشد واین امر مباین با احکام اولیه اسلام باشد .در اینصورت ابتدا تلاش خودرا درجهت توجیه مطب مورد نظر خود نموده ودرنهایت رای جمع حاکم خواهد بود این نتیجه خردمندانه پذیرش مردمسالاری در دهکده جهانی است. ونه تنها گریزی ازآن نیست بلکه این اقدام میتواند در سایه مصلحت وضرورت بعنوان حکم ثانوی درمقررات ما مقبول واقع شود واین همان کلید حل مشکلات فقهی با دنیای امروز است.بنابراین دردهکده جهانی هرگز نباید از زیرپا گذاشتن احکام اولیه اسلام نگران باشیم .ما تمام تلاش خودرا برای حفظ مقررات اولیه میکنیم اما درنهایت این جمع است که تصمیم میگیرد وحکم جمع نیز که همان تصمیم شوراست منطبق با اسلام است.پیشنهاد اخیر رئیس جمهور ایران درسازمان ملل که با تصویب همه اعضا روبرو شد نمونه ای است از همکاری ما دردهکده جهانی وقطعا هزینه هائی نیز خواهدداشت که ازجمله رعایت حقوق بشر است که آنهم بخشی از تصمیمات جمعی درجامعه جهانی است و غالب مقررات آن منطبق با اسلام وقانون اساسی کشور است.


حذف ارسالي ويرايش ارسالي