ازدواج موقت یا دائم وازدواج مجدد کدامیک در اولویت است؟

صفحه اصلی کارگروهها >> مطالب جالب  >> ازدواج موقت یا دائم وازدواج مجدد کدامیک در اولویت است؟
محمد علی به ابادی

محمد علی به ابادی

در کارگروه: مطالب جالب
تعداد ارسالي: 67
6 سال پیش در تاریخ: چهارشنبه, مهر 24, 1392 11:44بنام خدا


برای پاسخ دادن باین پرسش اول باید ببینیم که هدف یا اهداف ازدواج چیست؟


رایطه یک مرد با یک زن حد اکثر دارای سه هدف است


1-رفع نیاز جنسی2-ادامه نسل3-رفع تنهائی


اولین نیاز در دوران نوجوانی وجوانی بروز دارد وپس از چند سال فرو کش میکند وپس از آن نیاز آدمی به ادامه نسل خود میرسد که صاحب فرزندان شده وانهارا بپروراند وزمانی که از انها فارغ شد دوران پیری وتنهائی فرا میرسد در اینجا وجود یک همسر با خاطرات خوش گذشته رافع تنهائی اوست.


حال با توجه به اهداف سه گانه ازدواج باید ببینیم که کدامیک از انواع ازدواج در اولویت قرار دارد پاسخ این پرسش نسبی است ودر همه کشورها وهمه دورانها جواب یکی نیست فعلا ما برای جامعه خودمان ودر عصر حاضر پاسخ میدهیم


اگر شرایط ازدواج در جامعه چه بصورت موقت یا دائم فراهم باشد ازدواج مجدد کلا منتفی میگردد وفقط برای مواری نادر مانند بیماری همسر یا نازائی  زمینه ان موجود است واساسا جز موارد یاد شده  ازدواج مجدد پدیده ای زشت ویادآور  زندگی طالبانی در افغانستان ویا اعراب جاهلیت  وحرمسراهاست


اما درمورد دونوع دیگر انچه در قانون اساسی بعنوان یک وظیفه برای نظام آمده ترویج ازدواج دائم است اما پس از 30 سال جمهوری اسلامی هنوز دولت موفق نشده مشکلات پیش پای جوانان در ازدواج را بردارد ونخواهد توانست چنین کاری را در اینده نیز بنماید ولذا دست به نمایش ازدواجهای جمعی در میان روستائیان ویا دانشجویان میزند بنابر این وقتی نظام قادر به حل مشکل جوانان برای ازدواج نیست وتامین کارومسکن  برای انان براحتی مقدور نیست تنها راه حل مشکل جوان در امر رابطه داشتن با جنس مخالف ازدواج موقت است میگویند خلیفه دوم متعه را حرام نمود اما عملا این حکم در کشور ما اجرا میشود چرا که هرگونه روابط جوانان زیر دید وکنترل حاکمان قرار گرفته است  ازدواج موقت امری مجاز است واز جهت سهولت کاملا بدو ن شرایط وتشریفات میباشد برای رفع نیاز ساده یک جوان از سخن گفتن با همجنس خود یا دیدن اندام یکدیگر یا بوسیدن وبقیه مسایل نیازی به یک ازدواج دائم نیست  که آدمی را بزیر بار تعهدات ناروا میبرد رفع نیازجنسی جوان  اولین نیاز او در یک رابطه  با جنس مخالف خود است واهداف دیگر در مراحل بعد ظهور خواهد نمود در غرب این مشکل را سالهاست حل کرده اند خانواده ها فرزندان خودرا برای رفع نیاز جنسی خود تشویق به داشتن دوست یا ازدواج موقت میکنند اما در مورد ازدواج دائم سخت مراقب انها هستند  اما در کشور ما برعکس اصرار بر ازدواج دائم دارند که میسور نیز نمیباشد  ونتیجه انکه پس از ازدواج دائم اجباری تازه فیلشان یاد دله کاری وبعبارت دیگر هوای صیغه یا همسر مجدد میکند


نتیجه اینکه در جامعه ما اولویت در حل معضل جوانان  ترویج روابط آزاد برمبنای ازدواج موقت است که جز زمینه فرهنگی هیچ هزینه ای برای نظام وخانواده ندارد وجوان هرگاه  خودرا توانمند یافت یک همسر برای همه عمر خود بر خواهد گزید وازدواج مجدد بساطش برچیده خواهد شد.
حذف ارسالي ويرايش ارسالي