ببین کودک دلم....!

کاربر حذف شده

کاربر حذف شده

در کارگروه: زمزمه های دلتنگی
تعداد ارسالي: -2
7 سال پیش در تاریخ: یکشنبه, آذر 12, 1391 16:22

و این توشه اے ست کــ ه از دَربـان حَـرم مُحَرم الـحَرام  گرفتیـم:

سینـــ ه کــ ه می زدیـم

انـگار کــ ه در می زدیم بــ ه در ِ قلب مان..

.
.
.

ببین!

کودک دلـم..،

تاکیـد می کنـم

پس از این دو مـاه،

از عشـق بیامـوز کــ ه

در،جــز بـــ ه روے این نامـها وا نمی کنـیحذف ارسالي ويرايش ارسالي