دیشب....

کاربر حذف شده

کاربر حذف شده

در کارگروه: زمزمه های دلتنگی
تعداد ارسالي: -2
7 سال پیش در تاریخ: دوشنبه, آذر 06, 1391 21:12دیشب به یاد آن شب زیبا گریستم                       بـر شانـه های یاد تو تنها گریستم 


آن شب که رامِ ما نشدند آسمان و خاک                وز شوق سر به دوش ثریّا گریستم 


شـد نـام مـا تـرانۀ زیبـای مـوج هـا                        بـا یـاد آن تـرانـه پری سا گریستم 


آن شب که باد قصّۀ ما را به دشت برد                  دیشب برین فسانه چو لیلا گریستم


آن شب ستاره ها همه ما را شناختند                   دیـشب برای غربـت فـردا گریستم 


گفتی که کوه شاهد عهد و وفای من                    دیـشب ز بـی وفایی دنـیا گریستم  


عمرم چو آب رفت و غمت کوهوار ماند                    بـر عمر رفتـه و غم شبهاگریستم 


بر گردن فراق تو آویختم دو دست                         در چاه غم به وسعت دریا گریستم 


گفتم به باده چاره کنم غصّۀ مُدام                         دیدم چو در پیاله رخت را گریستم 


برگ و بری نچید دلم از درخت صبر                  بر این دل غریب و شکیبا گریستم


 


حذف ارسالي ويرايش ارسالي