امشب......

کاربر حذف شده

کاربر حذف شده

در کارگروه: زمزمه های دلتنگی
تعداد ارسالي: -2
7 سال پیش در تاریخ: یکشنبه, آذر 05, 1391 22:7امشب تن مردانگی در بند کین است


آزادگی جرمی سیه چون جرم دین است


امشب ارادت آسمانش پشت ابر است


وز بی وفائی خون ندیم چشم جبراست


امشب عدالت پیکرش آماج خون است


کاخ شفقت درحقیقت سرنگون است


امشب وداع عاشقی بامرگ مهراست


گوی رذالت شاهد چوگان سحراست


امشب غزل آسیمه از احوال شعراست


حرمت لبانش پرزچاک ازهتک غیراست


امشب صداقت دیده اش مهمان اشک است


خلقت زنامردانگی ها غرق رشک است


..........................................................................................


حذف ارسالي ويرايش ارسالي