توابع جالبی توی اکسل داریم نه؟! (از کارگروه درخلوت من) هم بازدید کنید...

صفحه اصلی کارگروهها >> 'گردش اقتصاد در دنیای فناوری اطلاعات  >> توابع جالبی توی اکسل داریم نه؟! (از کارگروه درخلوت من) هم بازدید کنید...
کامران جعفرزاده
7 سال پیش در تاریخ: سه شنبه, آبان 16, 1391 17:41

مقدار حقیقی عدد را باز می گرداند، عددی بدون علامتش.

ABS

------------------------------------------------------------

ACOS

معکوس کسینوس عدد را باز می گرداند

ACOSH

ایجاد مرجع سلول بعنوان متن، با داشتن شماره های ردیف و ستون مشخص شده.

ADDRESS

بررسی می کند که آیا همه نشاوندها صحیح است، و صحیح را باز می گرداند در صورتی که همه نشاوندها صحیح باشد.

AND

تعداد ناحیه ها را در مرجع باز می گرداند. ناحیه محدوده ای است از سلولهای همجوار یا سلول منفرد.

AREAS

------------------------------------------------------------

ASIN

معکوس سینوس عدد را باز می گرداند.

ASINH

------------------------------------------------------------

ATAN

------------------------------------------------------------

ATAN2

معکوس تانژانت عدد را باز می گرداند

ATANH

میانگین ترا کنش مطلق مختصات داده ها را از میانه آنها باز می گرداند. نشاوندها می توانند عدد، نام، آرایه، یا مرجعهایی که شامل عدد هستند باشند.

AVEDEV

میانگین حسابی را در ناحیه انتخابی بدست می آورد.

AVERAGE

------------------------------------------------------------

AVERAGEA

عدد را به متن تبدیل می کند

BAHTTEXT

جمع تابع چگالیه احتمالات بتا را باز می گرداند.

BETADIST

بر عکس جمع تابع چگالیه را بدست می آورد.

BETAINV

اصطلاح منحصر به فرد احتمالات توزیع دو جمله ای را باز می گرداند.

BINOMDIST

عدد را به بالا گرد می نماید. به نزدیکترین عدد صحیح به نزدیکترین مضرب

CEILING

اطلاعات شکل بندی،مکان یا محتویات سلول بالای چپ در مرجع را باز می گرداند.

CELL

برگرداندن نویسه مشخص شده با کد عددی از مجموعه نویسه رایانه شما.

CHAR

احتمالات یک طرفه توزیع مجذور کای را باز می گرداند.

CHIDIST

برعکس احتمالات یک طرفه توزیع مجذور کای را باز می گرداند.

CHIINV

آزمایش استقلال را باز می گرداند: مقداری از توزیع کای دو جمله ای آماری و درجات مناسب آزادی.

CHITEST

انتخاب می کند مقدار یا عملی که از لیست مقادیر اجرا نماید: بنا بر عدد شاخص

CHOOSE

همه نویسه های غیر چاپی را از متن حذف می نماید.

CLEAN

کد عددی برای اولین نویسه در رشته متن را باز می گرداند، در مجموع نویسه های استفاده شده با رایانه شما.

CODE

اعداد ستون مرجع را باز می گرداند.

COLUMN

تعداد ستونها را باز می گرداند، در آرایه یا مرجع

COLUMNS

باز گرداندن تعداد ترکیبات برای تعداد موارد داده شده.

COMBIN

چندین رشته متن را به یک رشته متن تبدیل می کند.

CONCATENATE

باز می گرداند فاصله اطمینان را با میانگین اجتماع.

CONFIDENCE

عامل ارتباط میان دو دسته از داده ها را باز می گرداند.

CORREL

کسینوس زاویه را باز می گرداند.

COS

کسینوس هیپر بو لیک عدد را باز می گرداند.

COSH

تعداد سلولهایی که شامل عدد هستند و اعداد داخل لیست نشاوند را می شمارد.

COUNT

شمارش تعداد سلولهایی که تهی نیستند و مقدار هایشان درون لیست نشاوند ها می باشد.

COUNTA

تعداد سلولهای تهی را در محدوده ی مشخص شده سلولها می شمارد.

COUNTBLANK

تعداد سلولها را در محدوده ی مطابق وضعیت داده شده می شمارد.

COUNTIF

میانگین فرآورده های انحراف را برای هر جفت نقطه های داده در دسته های داده باز می گرداند.

COVAR

کوچکترین مقدار را برای توزیع دو جمله ای تجمعی که بزرگتر یا مساوی ملاک مقدار است باز می گرداند.

CRITBINOM

عددی را که معرف تاریخ و زمان می باشد باز می گرداند.

DATE

تاریخ به فرم متن را به عددی تبدیل می کند که معرف تاریخ است.

DATEVALUE

مقادیر درون یک ستون در یک لیست یا پایگاه اطلاعاتی را میانگین می گیرد، که منطبق با شرایطی است که شما مشخص می نمایید.

DAVERAGE

روزی از ماه را بر می گرداند عددی از 1 تا 31 .

DAY

تعداد روزها را بین دو تاریخ باز می گرداند. بنا بر 360 روز سال.

DAYS360

باز گرداندن کاهش بهای سرمایه برای دوره مشخصی با استفاده از طریقه کاهش ثابت میزان.

DB

سلولهای شامل اعداد را در ستون اطلاعات ثبت شده در پایگاه اطلاعاتی را می شمارد.

DCOUNT

سلولهای غیر تهی را در ستون اطلاعات ثبت شده در پایگاه داده ها را می شمارد.

DCOUNTA

باز گرداندن کاهش بهای دارایی برای دوره مشخص با استفاده از طریقه میزان تنزل مضاعف یا طریقه های دیگری که شما مشخص نموده اید.

DDB

رادیان ها را به درجه تبدیل می کند.

DEGREES

جمع مربعات انحرفات نقطه های داده ها را از نمونه میانه آنها بازمی گرداند.

DEVSQ

استخراج یک اطلاعات ثبت شده تکی از پایگاه اطلاعات که با شروطی که شما مشخص می نمایید، تطبیق می نماید.

DGET

بزرگترین عدد درون ستون اطلاعات ثبت شده در پایگاه اطلاعاتی را باز می گرداند، که منطبق با شرایطی است که شما مشخص می نمایید.

DMAX

کوچکترین عدد درون ستون اطلاعات ثبت شده در پایگاه اطلاعاتی را باز می گرداند، که منطبق با شرایطی است که شما مشخص می نمایید.

DMIN

تبدیل عدد به متن، با استفاده از شکل بندی پول رایج

DOLLAR

مقادیر ستون اطلاعات ثبت شده پایگاه داده ها را ضرب می کند که مطابق با شرایطی است که شما مشخص نموده اید.

DPRODUCT

انحرافات از معیار را تخمین می زند، بنا بر نمونه ای از ورودی های انتخاب شده پایگاه اطلاعات

DSTDEV

محاسبه انحراف از معیار بنا بر کل جمعیت پایگاه داده ها.

DSTDEVP

اعداد ستون اطلاعات ثبت شده در پایگاه اطلاعاتی را می افزاید، که منطبق با شرایطی است که شما مشخص می نمایید.

DSUM

پراکنش را تخمین می زند، بنا بر نمونه ای از ورودی های پایگاه اطلاعات انتخاب شده.

DVAR

محاسبه پراکنش بنا بر کل جمعیت ورودی پایگاه داده های انتخاب شده.

DVARP

باز می گرداند عددی را که با مقدار خطا مطابقت می نماید.

ERROR.TYPE

گرد کردن عدد مثبت به بالا و عدد منفی به پایین به نزدیکترین عدد زوج.

EVEN

بررسی می کند که آیا دو رشته متن هر دو کاملاً به هم شبیه اند و یا خیر، و خطا یا صحیح را باز می گرداند. این تابع به حروف حساس است.

EXACT

را که بتوان عدد داده شده رسیده است.e باز می گرداند

EXP

توزیع توانی را باز می گرداند.

EXPONDIST

فاکتور یال عدد را باز می گرداند. مساوی عدد 1*2*3*.......

FACT

.FALSE باز گرداندن مقدار عددی

FALSE

توزیع احتمالات درجه گوناگونی را برای دو تا دسته باز می گرداند.

FDIST

موقعیت آغاز یکی از رشته های متن را درون رشته متن دیگری بر می گرداند. این تابع به حروف حساس است.

FIND

معکوس احتمالات درجه گوناگونی را باز می گرداند.

FINV

را باز می گرداند.FISHER تغییر شکل

FISHER

را باز می گرداند.FISHER برعکس تغییر شکل

FISHERINV

گرد می کند عدد را به عدد اعشاری مشخص و نتیجه را باز می گرداند بعنوان متن همراه یا بدون ویر گول.

FIXED

گرد می کند عدد را به پایین، به طرف صفر، به نزدیکترین ضرب.

FLOOR

محاسبه، یا پیشگویی مقدار آینده را همراه روند خطی با استفاده از مقدار های موجود.

FORECAST

حساب می کند که چند دفعه مقدار ها بین محدوده های مقدار ها پدیدار می شوند و سپس باز می گرداند آرایه عمودی اعدادی که یک عنصر بیشتر دارند.

FREQUENCY

احتمالات یکطرفه که اختلاف بین آرایه 1 و آرایه 2 زیاد از هم فرق ندارند.

FTEST

ارزش پایه سرمایه گذاری را بر پایه دوره، پرداختهای ثابت و نرخ سود ثابت بر می گرداند.

FV

توزیع گاما را باز می گرداند.

GAMMADIST

معکوس توزیع تجمعی گاما را باز می گرداند.GAMMAINV

لگاریتم طبیعی تابع گاما را باز می گرداند.

GAMMALN

میانه هندسی یک آرایه یا محدوده داده های عددی مثبت را باز می گرداند.

GEOMEAN

را باز میگرداند.PIVOTTABLE داده های ذخیره شده در

GETPIVOTDATA

اعداد را در روند رشد نمایی باز می گرداند، مطابق نقاط داده شناخته شده.

GROWTH

میانه هم آهنگ دسته داده های اعداد مثبت را باز می گرداند: معکوس میانه حسابی اعداد معکوس.

HARMEAN

جستجوی مقدار در ردیف بالای جدول یا آرایه مقدار ها را باز می گرداند مقدار را از همان ستون ردیفی که شما مشخص نموده اید.

HLOOKUP

ساعت را بعنوان عددی از 0 تا 23 باز می گرداند

HOUR

میانبر یا پرشی به وجود می آورد که نوشتار ذخیره شده در گردان سخت، سرویس دهنده شبکه، یا در اینترنت را می گشاید.

HYPERLINK

توزیع هندسی را باز می گرداند.

HYPGEOMDIST

بررسی می کند که آیا شرط انجام گرفته است، و یک مقدار بر گردانده است.

IF

مقدار یا مرجع سلول را در تقاطع ردیف یا ستون خاص، در محدوده ی داده شده باز می گرداند.

INDEX

مرجع مشخص شده را باز می گرداند، با رشته متن.

INDIRECT

اطلاعات را در مورد محیط عملیاتی کنونی باز می گرداند.

INFO

عدد را به نزدیکترین عدد صحیح پایین گرد می نماید.

INT

------------------------------------------------------------

INTERCEPT

پرداخت بهره را برای دوره داده شده برای سرمایه گذاری باز می گرداند. بنا بر دوره، پرداختهای ثابت و میزان بهره ثابت.

IPMT

نرخ داخلی بازگشت را باز می گرداند: برای سری نقدینگی.

IRR

بررسی می کند که آیا مرجع یک سلول تهی است یا خیر.

ISBLANK

بررسی می کند که آیا مقدار خطا است یا خیر.

ISERR

بررسی می کند که آیا مقدار خطا است یا خیر.

ISERROR

بررسی می کند که آیا مقدار منطقی است یا خیر.

ISLOGICAL

------------------------------------------------------------

ISNA

بررسی می کند که آیا مقدار متن نیست، سلولهای تهی متن نیستند.

ISNONTEXT

بررسی می کند که آیا مقدار عدد است یا خیر.

ISNUMBER

بهره پرداخته شده هنگام دوره مشخص شده سرمایه گذاری را باز می گرداند.

ISPMT

بررسی می کند که آیا مقدار مرجع است یا خیر.

ISREF

بررسی می کند که آیا مقدار متن است یا خیر.

ISTEXT

دسته داده ها را باز می گرداند.

KURT

بزرگترین مقدار عدد در دسته ها را باز می گرداند. بعنوان مثال، پنجمین بزرگترین عدد.

LARGE

باز می گرداند تعداد نویسه های مشخص شده را از آغاز رشته متن.

LEFT

تعداد نویسه ها را در رشته متن باز می گرداند.

LEN

آماری که یک روند خطی مطابق نقاط داده ها تشریح می کند، با گنجاندن یک خط راست باز می گرداند. طریقه: استفاده از کوچکترین مجذور.

LINEST

لگاریتم طبیعی عدد را باز می گرداند.

LN

بازگرداندن لگاریتم عدد به پایه ای که شما مشخص نموده اید.

LOG

لگاریتم پایه 10 عدد را باز می گرداند.

LOG10

آمار شرح منحنی نمایی مطابق نقاط داده شناخته شده را باز می گرداند.

LOGEST

را باز می گرداندX معکوس تابع توزیع تجمعی لگاریتم طبیعی

LOGINV

را باز می گرداند.X توزیع لگاریتم طبیعی تجمعی

LOGNORMDIST

مقدار را یا از محدوده ی یک ردیف یا یک ستون یا از یک آرایه، پیدا می کند برای ساز گاری بر عکس فراهم شده است.

LOOKUP

همه حروف را در رشته متن به حروف کوچک تبدیل می کند.

LOWER

موقعیت نسبی مورد را باز می گرداند، در آرایه ای منطبق با مقدار مشخص شده در ترتیب مشخص شده.

MATCH

بزرگترین مقدار را در دسته مقدار ها باز می گرداند. مقدار های منطقی و متن را نادیده می گیرد.

MAX

بزرگترین مقدار را در دسته مقدار ها باز می گرداند. به هیچ وجه مقدار های منطقی و متن را نادیده نمی گیرد.

MAXA

ماتریکس تعیین کننده آرایه را باز می گرداند.

MDETERM

میانه، یا عددی در میان مجموعه اعداد داده شده را باز می گرداند.

MEDIAN

نویسه ها را از میان ریشه متن باز می گرداند، موقعیت آغاز و طول داده شده.

MID

کوچکترین عدد را در دسته مقدار ها، مقدار های منطقی و متن را که نادیده گرفته شده است را باز می گرداند.

MIN

کوچکترین مقدار را در دسته های مقدار، باز می گرداند، به هیچ وجه مقدار های منطقی و متن را نادیده نگیرید.

MINA

دقیقه را باز می گرداند عددی از 0 تا 59

MINUTE

ماتریکس معکوس را باز می گرداند، برای ماتریکس ذخیره شده در آرایه.

MINVERSE

نرخ داخلی بازگشت سری نقدینگی دوره ای را باز می گرداند با در نظر گرفتن هر دو هزینه سرمایه گذاری و بهره در سرمایه گذاری مجدد پول نقد.

MIRR

حاصل ضرب ماتریکس دو آرایه را باز می گرداند، آرایه ای با تعداد ردیف یکسان با آرایه 1 و ستون یکسان با آرایه 2 .

MMULT

بعد از اینکه عدد تقسیم شد با مقسوم علیه باقیمانده را باز می گرداند.

MOD

بیشترین رویداد مکرر، یا تکراری، مقدار در آرایه یا محدوده داده را باز می گرداند.

MODE

یک ماه بر می گرداند. عددی از 1 ژانویه تا 12 دسامبر.

MONTH

تبدیل مقدار غیر عددی به عدد، تاریخ به شماره سریال.

N

مقدار خطا را باز می گرداند مقدار بی اعتبار است.

NA

منفی توزیع دو جمله ای را باز می گرداند.

NEGBINOMDIST

توزیع تجمعی عادی را باز می گرداند برای میانه و انحراف از معیار مشخص.

NORMDIST

معکوس توزیع تجمعی عادی را باز می گرداند برای میانه و انحراف از معیار مشخص.

NORMINV

توزیع تجمعی عادی استاندارد را باز می گرداند، دارای میانه صفر و انحراف از میانه یک می باشد.

NORMSDIST

معکوس توزیع تجمعی عادی استاندارد را باز می گرداند، دارای میانه صفر و انحراف از میانه یک می باشد.

NORMSINV

تغییر خطا به صحیح و صحیح به خطا.

NOT

تاریخ و زمان کنونی را با شکل بندی بعنوان تاریخ و زمان باز می گرداند.

NOW

تعداد دوره ها را برای سرمایه گذاری بنا بر دوره، پرداختهای ثابت و میزان سود ثابت را باز می گرداند.

NPER

مقدار درصد کل سرمایه گذاری را بنا بر میزان تخفیف و سر بهای پرداختهای آینده بر می گرداند.

NPV

گرد کردن عدد مثبت به بالا و عدد منفی به پایین و نزدیکترین عدد صحیح منفی.

ODD

مرجعی که تعداد ستونها و ردیفها را از مرجع مشخص به مرجعی به محدوده باز می گرداند.

OFFSET

بررسی می کند که آیا همه نشاوندها صحیح است یا خیر.

OR

عامل مشترک ارتباط لحظه فرآورده را باز می گرداند.

PEARSON

مقدارهای درون محدوده را باز می گرداند.K-th درصد

PERCENTILE

رتبه ای از مقدار را در دسته داده ها بعنوان درصد دسته داده ها باز می گرداند.

PERCENTRANK

اعداد جای گشت را برای اعداد معین شده اشیاء که می توانند از مجموع اشیاء انتخاب شوند باز می گرداند.

PERMUT

مقدار عدد پی را باز می گرداند، بطور دقیق با 15 رقم.

PI

پرداخت را برای یک وام بنا بر پرداخت ثابت و میزان سود ثابت محاسبه می نماید.

PMT

را باز می گرداند. POISSON توزیع

POISSON

نتیجه های اعداد بالا رفته به توان را باز می گرداند.

POWER

باز پرداخت قسط یک وام برای یک سرمایه گذاری معین بر اساس دوره، اقساط ثابت و میزان بهره ثابت.

PPMT

احتمالی که مقدار های محدوده بین دو حد یا برابر به حد پایین تر را باز می گرداند.

PROB

همه اعداد داده شده به عنوان نشاوند را ضرب می نماید.

PRODUCT

رشته متن را به حالت مناسب تبدیل می کند، حرف اول در هر کلمه با حرف بزرگ و همه حروف دیگر با حروف کوچک.

PRORER

مقدار موجودی سرمایه را بر می گرداند: مجموع مقداری که معادل ارزش کنونی سری پرداختهای آینده می باشد.

PV

ربع دسته ها را باز می گرداند.

QUARTILE

درجه ها را به رادیان تبدیل می کند.

RADIANS

اعداد تصادفی بزرگتر یا مساوی صفر یا کوچکتر از یک را باز می گرداند.اعدادی که به طور مساوی تقسیم شده اند.

RAND

رتبه عدد را در لیست اعداد بازمی گرداند: اندازه آن نسبت به مقادیر دیگر در لیست.

RANK

میزان سود را برای هر دوره وام یا سرمایه گذاری بر می گرداند. بعنوان مثال ، از %6/4 برای پرداخت چهار ماهه استفاده کنید.

RATE

جایگزین نمودن قسمتی از رشته متن با رشته متن دیگر

REPLACE

متن را به تعداد مشخص تکرار می کند. از این تابع برای پر کردن سلول با تعدادی از نمونه رشته متن استفاده می شود.

REPT

تعداد نویسه های مشخص شده را از آخر رشته متن باز می گرداند.

RIGHT

اعداد عربی را به رومی تبدیل می کند.

ROMAN

عدد را به تعداد رقم های مشخص شده گرد می کند.

ROUND

عدد را به پایین گرد می کند، به طرف صفر

ROUNDDOWN

عدد را به بالا گرد می کند، به طرف دور از صفر

ROUNDUP

شماره ردیف مرجع را باز می گرداند.

ROW

تعداد ردیفها را بازمی گرداند، در مرجع یا آرایه.

ROWS

را PEARSON مجذور عامل مشترک ارتباط لحظه فرآورده

از طریق نقطه های داده معین شده باز می گرداند.

RSQ

COM وقت حقیقی داده ها را از برنامه ای که بحرکت سازی

را حمایت می کند باز می یابد.

RTD

تعداد نویسه ها را باز می گرداند که در آن یک نویسه مشخص یا رشته متن ابتدا یافته شده است: خواندن از چپ به راست، غیر حساس به حروف.

SEARCH

ثانیه را باز می گرداند عددی از 0 تا 59 .

SECOND

علامت عدد را باز می گرداند. 1 اگر عدد مثبت است، 0 اگر عدد صفر است، 1- اگر عدد منفی است.

SIGN

سینوس زاویه را باز می گرداند.

SIN

سینوس هیپر بولیک عدد را باز می گرداند.

SINH

انحراف توزیع را باز می گرداند، توصیف درجه عدم تقارن توزیع دور میانه آن.

SKEW

یک برای کاهش ثابت بهای سرمایه را باز می گرداند: برای یک دوره.

SLN

شیب خط بازگشتی خطی را از طریق نقطه های داده معین شده باز می گرداند.

SLOPE

در دسته داده ها را باز می گرداند،k-th کوچکترین مقدار

بعنوان مثال: پنجمین کوچکترین عدد.

SMALL

جذر عدد را باز می گرداند.

SQRT

------------------------------------------------------------

STANDARDIZE

تقسیم استاندارد را بنا بر نمونه تخمین می زند، مقدار منطقی و متن را در نمونه نادیده می گیرد.

STDEV

انحراف به معیار را بنا بر نمونه تخمین می زند.

STDEVA

پراکندگی را بر حسب کل جمعیتی که به عنوان نشاوند داده شده، محاسبه می کند مقادیر منطقی و متن را نادیده می گیرد.

STDEVP

انحراف به معیار را برای تمام جمعیت حساب می کند.

STDEVPA

------------------------------------------------------------

STEYX

متن موجود را با متن جدید در رشته متن جایگزین می نماید.

SUBSTITUTE

زیر مجموعه در یک لیست یا پایگاه اطلاعات را باز می گرداند.

SUBTOTAL

افزودن همه عددها در محدوده سلولها

SUM

سلولهای مشخص شده با وضعیت یا معیار های داده شده را جمع می بندد.

SUMIF

مجموع حاصل ضرب محدوده های متناظر یا آرایه ها.

SUMPRODUCT

جمع مربعات نشاوندها باز می گرداند. نشاوندها می توانند عدد، آرایه، نام یا مرجعهایی که شامل سلولهای عدد می باشند

SUMSQ

اختلافات بین مربعات دو محدوده یا آرایه مکاتبه کننده را جمع می کند.

SUMX2MY2

مجموع جمع جمعهای مربعات اعداد در دو محدوده یا آرایه مکاتبه کننده را باز می گرداند.

SUMX2PY2

مربعات فرقها در دو محدوده مکاتبه کننده یا آرایه ها جمع می کند.

SUMXMY2

رقم مجموع سالها برای کاهش بهای سرمایه را باز می گرداند.

در دوره مشخص شده.

SYD

بررسی می کند که آیا مقدار، متن است، و اگر چنین باشد متن را باز می گرداند، یا اگر نباشد علامت نقل قول را باز می گرداند.

T

تانژانت زاویه را باز می گرداند.

TAN

تانژانت هیپر بولیک عدد را باز می گرداند.

TANH

t-student باز می گرداند توزیع

TDIST

مقدار را به متن تبدیل می کند. در شکل بندی خاص عدد.

TEXT

تبدیل ساعتها، دقیقه ها، ثانیه های داد شده بعنوان عدد را به شماره سریال اکسل، شکل بندی شده با شکل بندی زمان.

TIME

تبدیل زمان متن به شماره سریال اکسل.

TIMEVALUE

t-student باز می گرداند معکوس توزیع

TINV

شکل بندی کنونی تاریخ را بعنوان تاریخ باز می گرداند.

TODAY

محدوده عمودی سلولها را به محدوده افقی تبدیل می کند، یا برعکس.

TRANSPOSE

اعداد را در روند خطی منطبق با نقطه های داده های شناخته شده باز می گرداند، طریقه: استفاده از کوچکترین مجذور.

TREND

همه فاصله ها را بجز فاصله های تک بین واژه ها از رشته متن حذف می کند.

TRIM

میانه داخلی بخشی از دسته مقدار های داده ها باز می گرداند.

TRIMMEAN

True بر گرداندن مقدار منطقی

TRUE

عدد را به عدد صحیح کوتاه می نماید با حذف قسمت اعشاری، یا فاکتور یال ، قسمتی از عدد.

TRUNC

t-studentباز می گرداند احتمالات وابسته به

TTEST

عدد صحیح معرف نوع داده های مقدار را باز می گرداند.

TYPE

رشته متن را به حروف بزرگ تبدیل می کند.

UPPER

رشته متنی که معرف عدد در عدد است را تبدیل می نماید.

VALUE

پراکنش را تخمین میزند، بنا بر نمونه ای از مقدار های منطقی و متن را در نمونه نادیده می گیرد.

VAR

پراکنش را بنا بر نمونه تخمین میزند، در بر گیرنده مقدار های منطقی و متن. متن و مقدار منطقی.

VARA

محاسبه پراکنش بنا بر کل جمعیت، مقادیر منطقی و متن را در اجتماع نادیده می گیرد.

VARP

پراکنش را بنا بر تمام جمعیت حساب می کند بعلاوه مقدار های منطقی و متن.

VARPA

بازگرداندن کاهش بهای سرمایه برای هر دوره ای که شما مشخص نمایید. بعلاوه دوره های نا تمام، با استفاده از طریقه کاهش دو برابر میزان یا دیگر طریقه هایی که شما مشخص نموده اید.

VDB

برای یک مقدار در چپ ترین ستون یک جدول جستجو می کند، و سپس مقداری را در همان ردیف از ستونی که مشخص نموده اید، باز می گرداند. بنا به پیش فرض جدول باید مرتب سازی شود در ترتیب سعودی.

VLOOKUP

عددی را بین 1 تا 7 برای معرفی روز هفته تاریخ بر می گرداند.

WEEKDAY

Weibull باز می گرداند توزیع

WEIBULL

سال یک تاریخ را بر می گرداند، عدد صحیحی در محدوده ی 1900- 9999 .

YEAR


حذف ارسالي ويرايش ارسالي