کارگروه
به یاد ایلم (کوگ تاراز) -کوگ به معنی کبک است /وتاراز نام کوه های تاراز بختیاری است
تقدیم به ایل بزرگ وجلیل بختیاریم به یاد چهارلنگ و هفت لنگش به یاد کوچ عشایرش به یاد رشادت های دلیرانه ی شیر زنان و مردان ایلش به یاد سراینده ی اشعار کوگ تارازش به یاد.......
 

یادمان باشد اصالتمان افتخارمان است


ساز چپ
خوش آمد گویی و احترام  به حضور شرکت کنندگان در مراسم سوگواریمشک ، آب و چشمه
بدون شرح
سختی را به جان میخرند
مال بره
مال کنون
گلیم بافی هنر زنان و دختران بختیاری تست 


 


حذف ارسالي ويرايش ارسالي