کارگروه
راز حیات
دوستان عزیز آیا همه ی علوم ذات یگانه را اثبات خواهد کرد؟هدف از تحصیل علم چیست؟ارتباط هر علمی با راز خلقت چیست؟منتظر نظرات شما خواهم ماند
 

شیمی و درس زندگی

صفحه اصلی کارگروهها >> راز حیات  >> شیمی و درس زندگی
کاربر حذف شده

کاربر حذف شده

در کارگروه: راز حیات
تعداد ارسالي: -2
7 سال پیش در تاریخ: چهارشنبه, مهر 05, 1391 11:52

چه صبری دارد این آب! دیر جوش می آورد و زیر فشار دیرتر از کوره در می رود.


● اکسیژن رفیق نابابی است. همنشینی با او سرانجامی جز خاکستر و دود شدن در هوا ندارد.


● بیچاره منیزیم وقتی به اکسیژن می رسد، چشمانش چه برقی می زند! بی آنکه بداند اکسیژن


چه خوابی برایش دیده است، با شوق به استقبال دشمن جانش می رود.


● عشق را باید از سدیم آموخت که وقتی به آب می رسد از شوق رسیدن به دوست، ذوب


می شود و همه ی هستی را فدای یار می کند، چنان که دیگر اثری از او بر جای نمی ماند.


تنها یک قطره فنول فتالیین کافی است تا خونی را که نثار کرده است، نشان دهد.


● زباله را ببینید، حتی زباله هم بکار می آید. برای همین نام «طلای کثیف» به آن داده اند. چه


قدر بد است که از ما کاری برنیاید.


● اگر به واکنشی که در حال تعادل است، تغییری تحمیل شود، واکنش با این تغییر مبارزه


می کند تا اثر آن را تا جای ممکن تعدیل کند. افسوس که برخی از ما خیلی زود تسلیم محیط


اطراف خود می شویم.


● طلا و پلاتین فلزهایی ثابت قدم هستند. چون در برابر شرایط مناسبی که وجودشان را به


خطر می اندازد، پایداری نشان می دهند و تلاش می کنند که اصالت خود را هم چنان حفظ کنند.


● هنگامی که الکترونها سوار اتوبوس زیرلایه می شوند، نخست هر یک از آنها یک صندلی


دوتایی را بری نشستن انتخاب می کنند. الکترونهایی که دیرتر می رسند، اگر صندلی دوتایی


خالی پیدا نکنند، کنار الکترونهای نشسته می نشینند. ما هم همین کار را می کنیم، مگر نه؟


● در رسم ساختار لوویس، پدر خانواده (اتم مرکزی در مولکول) نخست الکترونها را میان


فرزندان خانواده (مولکول) تقسیم می کند. هنگامی که پدر با کمبود الکترون روبرو می شود،


فرزندان پدر را در الکترونهای خود شریک می کنند


حذف ارسالي ويرايش ارسالي