اکتیو دایرکتوری 2

صفحه اصلی کارگروهها >> شبکه و امنیت  >> اکتیو دایرکتوری 2
حسین فرجی

حسین فرجی

در کارگروه: شبکه و امنیت
تعداد ارسالي: 50
11 سال پیش در تاریخ: سه شنبه, شهريور 21, 1391 16:53

برای نصب active directory می توانید این دستور را اجرا کنید:
DCPROMO /ANSWER:c:\DC.TXT
وفایل dc.txt شبیه این باشد:
[DCInstall]
AdministratorPassword
AutoConfigDNS=Yes
ChildName
CreateOrJoin=Create
DatabasePath
DNSOnNetwork=Yes
DomainNetBiosName=NET3M
IsLastDCInDomain=YEs
LogPath
NewDomainDNSName=NET3M.com
ParentDomainDNSName
Password
RebootOnSuccess=No
ReplicaDomainDNSName
ReplicaOrMember
ReplicaOrNewDomain=Domain
SiteName
SysVolPath
TreeOrChild=Tree
UserDomain
UserName
بجای عبارت NET3M در دو جا نام DOAMIN خود را بدهید!
به همین سادگی


حذف ارسالي ويرايش ارسالي