برنامه اسکنر زبان بیسیک

صفحه اصلی کارگروهها >> KARSHENASI  >> برنامه اسکنر زبان بیسیک
سجاد  رحیمی

سجاد رحیمی

در کارگروه: KARSHENASI
تعداد ارسالي: 5
7 سال پیش در تاریخ: پنجشنبه, شهريور 16, 1391 11:35

برنامه اسکنر زبان بیسیک :


/*######################################################################*/
   #include <stdio.h>
   #include<process.h>
   #include<stdlib.h>
   #include <conio.h>
   #include <string.h>
   #include <dir.h>


   void scan(void);
   char str[6],n[20],enter[20];
   int comp,counter,count,last=0,get=0,grade=0,rad=0,ch,j=0;
   char  *word[9]={"let","goto","print","end","to","step","next","if","for"};
   char  *operand[13]={"/","-","+","^","=","*",")","(","<>","<=",">=","<",">"};


   void main(void)
     {
       clrscr();
       textbackground(13);
       gotoxy(2,2);
       printf(" enter a statement in programing basic :\n");
       gets(enter);
       strcpy(n,enter);
       scan();
     }
 /*############################ üَ¬گ ùُ‘÷¤“ ِ‘‏‘• ########################*/
    void scan(void)
      {
 textmode(BW40);
 textcolor(10);
 textbackground(13);
 int j=0,rad=0,get=0,last=0;
 for(counter=0; counter<6;counter++)
     str[counter]='\0';
 while(n[grade] != ' '&& n[grade] != NULL)
          {
    str[j]=n[grade];
    j++;
    grade++;
    }/*END OF WHILE*/
 grade++;


    for(count=0;count<9;count++)
      {
   comp=strcmp(str,word[count]);
   if(!comp)
      {
       printf("       %s  IS A KEY WORD .\n",word[count]);
       last=1;
      }/*END OF IF*/
       } /*END OF FOR*/


   if(last)
       scan();
      else
  if(!last)
    for(count=0;count<13;count++)
     {
      comp=strcmp(str,operand[count]);
    if(!comp)
       {
        printf("       %s    IS A FAILUR SIGN.\n",operand[count]);
      get=1;
       } /*END OF IF*/


    }/*END OF FOR*/
  if(get)
      scan();
  else
     if(!get)
        for(ch='a';ch<='z';ch++)
   {
   if(str[0] == ch)
     {
       printf("       %s    IS A VARIABL.\n",str);
       rad=1;
     }/*END OF IF*/
    }/*END OF FOR*/
     if(rad)
     scan();
     else
     if(!rad)
       {
   if(n[grade]== '\0')
         exit(0);
   printf("       %d    IS A NUMBER .\n",atoi(str));
   scan();
   getch();
       }/*END OF IF*/
 }/*END OF SCAN*/
/*#####################################################################*/


حذف ارسالي ويرايش ارسالي