دستور سطح دسترسی در لینوکس

صفحه اصلی کارگروهها >> لینوکس  >> دستور سطح دسترسی در لینوکس
احسان پوررضایی

احسان پوررضایی

در کارگروه: لینوکس
تعداد ارسالي: 50
9 سال پیش در تاریخ: سه شنبه, مهر 19, 1390 11:26

سه کلاس در لینوکس برای کاربران عبارتند از owner,group,other که برای هر کدام میتوانیم هر کدام از read,write ,execute را تنظیم کنیم.بطور مثال اگر بخواهیم permission  را به  مثال بالا فرض کنیم664 محاسبه میشود


-rw متساوی 6 و --r برابر 4 محاسبه میشود 

اگر بخواهیم permission را تغببردهیم باید از فرمان chmod استفاده کنیم
بطور مثال میخواهیم permission را برای فایل بالا بطور کامل به هر سه گروه دهیم


#chmod 777 file.txt


فرمان chmod به معنی change mode میباشد000 یعنی سطح دسترسی برای هر 3 حالت بسته میباشد


حذف ارسالي ويرايش ارسالي