دکتر شریعتی

سمانه واعظی

سمانه واعظی

در کارگروه: معمار هفتم
تعداد ارسالي: 3
9 سال پیش در تاریخ: پنجشنبه, مرداد 20, 1390 14:28


دکتر شریعتی:


آنگاه که غرور کسی را له می کنی


آنگاه که کاخ آرزوهای کسی را ویران می کنی


آنگاه که شمع امید کسی را خاموش می کنی


آنگاه که بنده ای را نادیده می گیری


آنگاه که حتی گوش هایت را می بندی تا صدای خرد شدن غرورش را نشنوی


آنگاه که خدا را می بینی و بنده خدا را نادیده می گیری


می خواهم بدانم...


دستانت را به سوی کدام آسمان دراز می کنی تا


برای خوشبختی خودت دعا کنی؟


 


حذف ارسالي ويرايش ارسالي