کارگروه فرانگر2عضو فعال جهت تحقیق پژوهش پیرامون طراحی مهندسی می پذیرد

صفحه اصلی کارگروهها >> فریندهای قالبسازی وماشین کاری و طراحی مهندسی  >> کارگروه فرانگر2عضو فعال جهت تحقیق پژوهش پیرامون طراحی مهندسی می پذیرد

اعضاء کارگروه هر ماه  درباره طراحی مهندسی و صنعتی با شما به تبادل نظر می پردازیم.


ازهمکاری شما  متشکرم داوود سلطانی


حذف ارسالي ويرايش ارسالي