) ترمودینامیک نوسانات

صفحه اصلی کارگروهها >> شیمی  >> ) ترمودینامیک نوسانات
شریف محمدی

شریف محمدی

در کارگروه: شیمی
تعداد ارسالي: 70
9 سال پیش در تاریخ: شنبه, فروردين 06, 1390 15:30

به کمک این تابع توزیع آماری می‌توان میانگین مربع نوسانات متغیرهای کمیت‌های فیزیکی و  همبستگی آنها را تعیین کرد. توجه شود


برای انحراف‌های کمیت‌های اساسی ترمودینامیک در یک سیستم فیزیکی (1) که در یک ذخیره کننده یا نگهدارنده (2) محاط است یک قانون توزیع احتمال در نظر می‌گیریم.


حذف ارسالي ويرايش ارسالي