تابع توزیع جفت ذره در سیستم های سیالی چیست ؟

صفحه اصلی کارگروهها >> مکانیک آماری  >> تابع توزیع جفت ذره در سیستم های سیالی چیست ؟
شریف محمدی

شریف محمدی

در کارگروه: مکانیک آماری
تعداد ارسالي: 70
9 سال پیش در تاریخ: شنبه, فروردين 06, 1390 14:41

این معادله تخمینی است بین چگالی انحرافات و وابستگی‌های فضایی در هر سیستم سیالی.


حذف ارسالي ويرايش ارسالي