همبستگی فضایی در شاره (Spatial Correlations in a Fluid)

صفحه اصلی کارگروهها >> مکانیک آماری  >> همبستگی فضایی در شاره (Spatial Correlations in a Fluid)
شریف محمدی

شریف محمدی

در کارگروه: مکانیک آماری
تعداد ارسالي: 70
9 سال پیش در تاریخ: شنبه, فروردين 06, 1390 14:38

بدیهی است که احتمال وجود ذرات همگن یک سیستم ایزوتروپیک مانند مایع یا گاز، در هر نقطهr  از فضای قابل دسترس بر آنها یکسان است. در حقیقت اگر ما دو ذره را در یک زمان برای یک محل در نظر بگیریم. آنگاه احتمال اشغال نقاط دیگر توسط دیگر ذرات یکسان نیست. چون به علت برهمکنش بین ذرات و خاصیت متقارن موج مقادیر مختلف محل نسبی  برای هر دو ذره با احتمال مساوی نخواهد بود. پس یک تابع توزیع که همانند چگالی احتمال بنظر می‌رسد. و در شرایط نرمالیزاسیون زیر صدق می‌کند خواهیم داشت:


حذف ارسالي ويرايش ارسالي