کارگروه
مدیر ارتباط با مشتری( CRM)
پشتیبانی اجرایی و مشتری- مدیریت ارتباط با مشتری CRM که شامل بخشی از موارد ذیل می شود:  تهیه بانک اطلاعاتی اعضاء قدیمی و جدید  درخواست های پرداخت عضویت  ارسال خبرنامه  ارسال صورت وضعیت صفحه شخصی اعضاء  تهیه فرم نظرخواهی ، ارسال ، پیگیری  رسیدگی به انتقادات و شکایات  گزارش ماهیانه از وضعیت مشتریان و اعضاء و... Email: Banafshe.akhavan@yahoo.com