کارگروه
ایرانشناسی
این کارگروه به شناخت هر چه بیشتر سرزمین زیبایمان ایران و آگاهی از فرهنگ و سنت بومی، میراث طبیعی و تاریخی آن در مناطق مختلف خواهد پرداخت.
 

ایرانشناسی

موضوع بحثشروع کننده بحثپاسخهابازدیدها
کوه گل افشان کاربر حذف شده کاربر حذف شده
در تاریخ: 07/10/1390
0 725
آتش فشان خاموش ایران کاربر حذف شده کاربر حذف شده
در تاریخ: 07/10/1390
0 1957
اخبار ناگوار ایرانشناسی کاربر حذف شده کاربر حذف شده
در تاریخ: 01/10/1390
0 1285
نام روزهای هفته فرنگی از گاهنامه کهن ایرانی برگرفته شده است کاربر حذف شده کاربر حذف شده
در تاریخ: 01/10/1390
0 744
تندیس کوروش کبیر در پارک سیدنی کاربر حذف شده کاربر حذف شده
در تاریخ: 01/10/1390
0 1315
نگاهی به یلدا و پیشینه آن کاربر حذف شده کاربر حذف شده
در تاریخ: 30/09/1390
0 812
بیشتر بدانیم کاربر حذف شده کاربر حذف شده
در تاریخ: 17/09/1390
0 681
زندگی و معیشت مغولان (ساختار اجتماعی) کاربر حذف شده کاربر حذف شده
در تاریخ: 17/09/1390
0 882
یلدا و جایگاه آن در ایران کاربر حذف شده کاربر حذف شده
در تاریخ: 17/09/1390
0 1015
مرجع شهرهای ایران کاربر حذف شده کاربر حذف شده
در تاریخ: 17/09/1390
0 1666
مسیرهای گردشگری ایران کاربر حذف شده کاربر حذف شده
در تاریخ: 16/09/1390
0 841
پاسارگاد کاربر حذف شده کاربر حذف شده
در تاریخ: 16/09/1390
0 638
رویایی ترین کاخ ایران کاربر حذف شده کاربر حذف شده
در تاریخ: 16/09/1390
0 1108
بیمارستان و دانشگاه گندیشابور کاربر حذف شده کاربر حذف شده
در تاریخ: 15/09/1390
0 831
ایران و تاریخچه ای کوتاه

آخرین ارسالی: جواب: جواب: ایران و تاریخچه ای کوتاه
در تاریخ: 1390/09/15 - 6:47 بوسيله کاربر حذف شده
کاربر حذف شده کاربر حذف شده
در تاریخ: 15/09/1390
2 777
کبوتر خانه

آخرین ارسالی: جواب: جواب: کبوتر خانه
در تاریخ: 1390/09/15 - 6:38 بوسيله کاربر حذف شده
کاربر حذف شده کاربر حذف شده
در تاریخ: 15/09/1390
2 2449
سلام تبریک بخاطر ایجاد کارگروه

آخرین ارسالی: جواب: جواب: سلام تبریک بخاطر ایجاد کارگروه
در تاریخ: 1390/09/14 - 7:28 بوسيله سعید ایروانی
سعید ایروانی سعید ایروانی
در تاریخ: 14/09/1390
2 992