کارگروه
شهاب الکترونیک
دوستان عزیز این کار گروه برای بحث ها وتبادل اطلاعات در باره برق الکترونیک می باشد .پرسشها واطلاعات در باره انواع لوازم الکترونیکی حل مشکلات شما میباشد