کارگروه
گرافیگ
کلیه ی کسانی که در زمینه گرافیک و هنر چه در زمینه دست آزاد چه گرافیک رایانه دارای تخصص و یا سطوح پایین تر هستند می تواند عضو این انجمن شوند