کارگروه
سخن حبیب
انجمن سخن حبیب ،یک انجمن خصوصی ،علمی ،فرهنگی است.سعی می شود در این انجمن مطالب علمی و فرهنگی در اختیار مخاطبان قرار گیرد، و ارتباط دو سویه ای با مخاطبان داشته باشد.