کارگروه
سلامت بخش
اینجانب با مدیریت مجموعه درمانی شخصی خود بهمراه همسرم (متخصص اعصاب و روان -روانپزشک) در مجموعه خدمات درمانی خود که شامل دستگاه های نوروفیدبک و آرتی ام اس و.... میباشد در تکمیل تیم و کارگروه خود و انجام تستهای روانشناسی و .... مترصد به جذب و همکاری با افراد شایسته با مدرک ارشد رشته روانشناسی و خود انگیزه و پویا هستم. شایسته ایم به انتخابی شایسته.
 

اعضای کارگروه سلامت بخش