کارگروه
به یاد ایلم (کوگ تاراز) -کوگ به معنی کبک است /وتاراز نام کوه های تاراز بختیاری است
تقدیم به ایل بزرگ وجلیل بختیاریم به یاد چهارلنگ و هفت لنگش به یاد کوچ عشایرش به یاد رشادت های دلیرانه ی شیر زنان و مردان ایلش به یاد سراینده ی اشعار کوگ تارازش به یاد.......
 

اعضای کارگروه به یاد ایلم (کوگ تاراز) -کوگ به معنی کبک است /وتاراز نام کوه های تاراز بختیاری است