کارگروه
کاریابی دی
موسسه کاریابی دی (بامجوز رسمی وزارت تعاون،کاروتامین اجتماعی) موسسه کاریابی دی آمادگی ارایه خدمات جهت کارفرمایان وکارجویان به شرح زیراعلام میدارد: 1-تامین وگزینش نیروی انسانی،اداری،فنی ،متخصص درتمام مقاطع تحصیلی جهت کارفرمایان. 2-ثبت نام ازکارجویان جهت اشتغال واستخدام باهرمدرک تحصیلی وهرشرایط سنی. 3-باتوجه به تفاهم نامه باسازمان فنی وحرفه ای میتوانید جهت ارتقاءمهارتهای فنی وحرفه ای نیروهای خود رابدون دریافت وجه ازطریق کاریابی به سازمان فنی وحرفه ای اقدام نمایند. 4-باجذب فارغ التحصیلان ...