کارگروه
روش های انتقال در جوش گازی مگ gmaw
روش های مهم انتقال رد جوش گازی همانطور که می دانید پارامترهای مختلفی در gmawو تغییر مد انتقال تاثیر دارند. نوع گاز محافظ یا درصد ترکیب آنها، اندازه چریان جوشکاری و همچنین اندازه ولتاژ روی تعیین مد انتقال نقش دارند. در مد انتقال اتصال کوتاه short circleنوع گاز باید Co2 باشد یا ترکیبی که غالب آن Co2 باشد و اندازه ولتاژ زیر 24 ولت و اندازه آمپر زیر 130-140 آمپر. در مد انتقال گلبولار glublarاندازه آمپر خیلی بالا می رود که روی حرارت ورودی تاثیر زیادی خواهد داشت و در پی آن تغییرات خواص ...