کارگروه
بازاریابی و مشاوره سرمایه گذاری ئ نظارت بر طرحها
با سلام اعضا محترم این کار گرو.ه میتوانند در ارائه خدمات مشاوره سرمایه گذاری و راهنمایی های لازم جهت متقاضیان سرمایه گذاری و کسب وکارهای جدید همکاری و فعالیت نمایند و این مشارکت دو سویه خواهد بود