کارگروه
هوشمند سازی دیتا سنتر
در عصر کنونی بزرگترین سرمایه هر سازمان اطلاعات و دانش سازمان می باشد. لذا در خدمت گرفتن دانش و بومی سازی آن برای سازمان یک سرمایه بود و بکار گیری این سرمایه برای حفظ اطلاعات بصورت هوشمند امتیاز بزرگ و نیاز به تجربی کاری می باشد. ایجاد کارگروه برای تبادل دانش و تجربه می تواند هم افزای خوبی داشته و موجب ارتقا ملی خواهد شد