کارگروه
طراحی فرش
هنرمندان عرصه طراحی فرش یا دوستاران ورود بدین عرصه با ورود بدین گروه می توانند در یک گروه خود را به جامعه نساجی معرفی نموده و در پی آن به خواسته های خود برسند یا مطالب خود را برای ایشان بیان دارند.با سپاس از همکاری شما