کارگروه
گروه شیرپوینت کاران
در این گروه مباحث پیرامون توسعه،مدیریت و نگهداری،معماری و ... Microsoft Sharepoint مبادله نظرات و پاسخگویی به سوالات می شود.
 

گروه شیرپوینت کاران