کارگروه
سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)
مشاوره و انجام خدمات در زمینه : • رقومی سازی و GIS Ready • سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) • سیستم اطلاعات کارتوگرافی (CIS ) • سیستم های اطلاعات شهری (UIS) • گرافیک کارتوگرافی و چاپ نقشه تهیه نقشه و کارتوگرافی در زمینه : • زمین شناسی ، زمین شناسی مهندسی • ژئومورفولوژی ، آبزمین شناسی ، مخاطرات و زیست محیطی . • طرح های جامع ، تفصیلی و هادی شهری. • طرح سازماندهی ، بهسازی و نوسازی بافت فرسوده . • طرح سکونتگاههای غیر رسمی . • طرح توسعه گردشگری شهری . • طرح ها ی کاداستر شهری و ...