کارگروه
آماتور ها در شاخه های نرم افزار
این جا برای کلیه کسانی است که با علاقه و به تنهایی یا گروهی و بدون هدر دادن وقت گرانبهایشان در کلاس‌های بازاری که اکثرشان کیفیتشان در حد بسیار پایین است، عمرشان را هدر نداده باشند و از طر