کارگروه
فیزیک حالت جامد
چه چیز باعث همبستگی اتمهای بلور می گردد؟ عامل اصلی همدوسی جامدات ، برهمکنش جاذب الکتروستاتیک بین بارهای منفی الکترونها و بار مثبت هسته است. نیروهای گرانشی و مغناطیسی د ربستگی جامدات صرف نظر کردنی است
 

فیزیک حالت جامد

موضوع بحثشروع کننده بحثپاسخهابازدیدها
فیزیک حالت جامد

آخرین ارسالی: جواب: فیزیک حالت جامد
در تاریخ: 1390/01/07 - 13:6 بوسيله شریف محمدی
شریف محمدی شریف محمدی
در تاریخ: 07/01/1390
2 2383
زیر مدول های چسبیده یک مدول شریف محمدی شریف محمدی
در تاریخ: 07/01/1390
0 979
ساختار بلوری شریف محمدی شریف محمدی
در تاریخ: 07/01/1390
0 1257
فرضیات در نظر گرفته شده برای به دست آوردن رابطه پاشندگی: شریف محمدی شریف محمدی
در تاریخ: 07/01/1390
0 610
محاسبه ثابت مادلونگ در یک زنجیر یک بعدی : شریف محمدی شریف محمدی
در تاریخ: 07/01/1390
0 752