کارگروه
اطلاعات راجع به رشته های علوم پایه و کاربرد آن
برای کسانی که اطلاعات کمی راجع به برخی از رشته های علوم پایه و همچنین بازار کار این رشته ها اطلاعاتی دارند برای دیگر دوستان در این قسمت قرار دهند.
 

اطلاعات راجع به رشته های علوم پایه و کاربرد آن